Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-986) przy ul. Nabycińskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306232 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku w Kancelarii Notarialnej Masternak & Bronsztejn, 50-106 Wrocław, Rynek 7, o godzinie 13:00

Przewidziane jest, że obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
c. podziału zysku za rok obrotowy 2010,
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010,
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
f. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D i zmiany Statutu Spółki,
g. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
h. wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii D,
i. zmiany Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta – www.spolka.inwestycje.pl.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu


Załączniki: