Zarząd INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 401 i 402 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław).

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.


Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załączniku oraz na stronie internetowej www.spolka.inwestycje.pl.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu


Załączniki: