Zarząd INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i 4022 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 9 maja 2017 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław).

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, dematerializację akcji serii E oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załączniku oraz na stronie internetowej www.spolka.inwestycje.pl.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu


Załączniki: