Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-077 przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306232 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak Rynek 7, 50-106 Wrocław , o godz. 12-tej.

Przewidziane jest, że obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
 13. Zamknięcie obrad.

Załączniki: