Zarząd INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka?), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej ?ZWZ?), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław ).

Przewidziane jest, że obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta ? spolka.inwestycje.pl.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu


Załączniki: