Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-986) przy ul. Nabycińskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306232 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 roku w Kancelarii Notarialnej Masternak & Bronsztejn, 50-106 Wrocław, Rynek 7, o godzinie
14:00

Przewidziane jest, że obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oraz rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
c. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
f. odwołania Lecha Dworaczyńskiego ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
g. powołania Grzegorza Czaplę na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
h. odwołania Łukasza Feldmana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.
i. powołania Andrzeja Wytyczaka – Pratykę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
j. zmiany Artykułu 12 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta – www.spolka.inwestycje.pl.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu


Załączniki: