Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku wpłynęło do siedziby Spółki żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego IKENGA Investment Corporation ltd dotyczące umieszczenia uchwały w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2011 roku. Przedmiotowe żądanie wraz z projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Z uwagi na powyższe Zarząd Inwestycje.pl S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
c. podziału zysku za rok obrotowy 2010,
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010,
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
f. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
g. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D i zmiany Statutu Spółki,
h. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
i. wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii D,
j. zmiany Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta – www.spolka.inwestycje.pl.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu


Załączniki: