Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.

Przyczyną odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest przedłużający się proces wpisywania do rejestru zmian statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2021 roku, w tym w szczególności zmiany art. 20 ust. 1, zgodnie z którym „dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentacyjnych, co najmniej 2/3 kapitału akcyjnego”. W sytuacji posiadania przez Spółkę znacznej liczby akcji własnych, oraz wobec brzmienia przepisu art. 364 §2 k.s.h., zgodnie z którym „spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw”, obecność na Walnym Zgromadzeniu wymaganej tym postanowieniem części kapitału akcyjnego jest niemożliwa.

Zarząd zobowiązuje się do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wpisaniu wskazanej powyżej zmiany Statutu spółki do rejestru.