Strona główna Statut Spółki

Statut Spółki

STATUT INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Firma Spółki brzmi „Inwestycje.pl Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu „Inwestycje.pl S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Artykuł 3

 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały lub przedstawicielstwa, może tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym
 4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
 5. Założycielami Spółki są wspólnicy Spółki E-Financial spółka z ograniczona odpowiedzialnością, tj. Grzegorz Czapla, Lech Dworaczyński oraz Ikenga Investment Corporation Limited z siedzibą w Republice Cypru.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 4

 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),
  • Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
  • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),
  • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z),
  • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z),
  • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),
  • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z),
  • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.14.Z),
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
  • Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),
  • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65. Z),
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),
  • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),
  • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9),
  • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2),
  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
  • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
  • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),
  • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
  • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0),
  • Działalność usługowa w zakresie informacji (63),
  • Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
  • Leasing finansowy (64.91.Z),
  • Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
  • Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.2),
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
  • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
  • Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
  • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, wyłączając komputery (77.33.Z),
  • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych biurowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
  • Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
  • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)
 2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Artykuł 5

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.328.743,70 zł (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy), dzieli się na 113.287.437 (sto trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
  • 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz,
  • 603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840,
  • 759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247,
  • 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000,
  • 5.424.350 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru E 0.000.001 do E 5424350.
 2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia spółki pod firmą E- Financial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez dotychczasowych wspólników tej Spółki, wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów w przekształcanej spółce E-Financial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 207035.
 3. W szczególności:
  • Grzegorz Czapla pokrył 292.300 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda, tj. o łącznej wysokości 292.300 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) zł, wkładem pieniężnym w postaci 2.923 (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy) udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) zł każdy, tj. o łącznej wysokości 292.300 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) zł,
  • Ikenga Investment Corporation Limited z siedzibą w Republice Cypru pokryła 221.300 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda, tj. o łącznej wysokości 221.300 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta) zł wkładem niepieniężnym w postaci 2.213 (dwa tysiące dwieście trzynaście) udziałów o wartości nominalnej o 100 (sto) zł każdy, tj. o łącznej wysokości 221.300 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta) zł,
  • Lech Dworaczyński pokrył 136.400 (sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden zł) każda, tj. o łącznej wysokości 136.400 (sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta) zł wkładem niepieniężnym w postaci 1.364 (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) zł każdy, tj. o łącznej wysokości 136.400 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta).
 4. Zamiana akcji imiennych na akcje na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
 5. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.
 6. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

Artykuł 6

 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
 2. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
 3. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

Artykuł 7

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

Artykuł 8

 1. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), którego akcje mają być umorzone lub bez jego zgody (umorzenie przymusowe) na warunkach określonych w niniejszym statucie w przypadku rażącego naruszenia przez akcjonariusza zasad uczciwości, w szczególności w przypadku celowego działania na szkodę Spółki lub celowego i uporczywego utrudniania działalności Spółki.
 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
 4. W przypadku umorzenia akcji, wynagrodzenie należne akcjonariuszowi w zamian za akcje umorzone, winne być równe iloczynowi ilości akcji umorzonych i wartości bilansowej jednej akcji. Nie dotyczy to przypadków umorzenia akcji bez zgody akcjonariusza, albowiem wówczas akcje umarzane będą za wynagrodzeniem równym nominalnej wartości umorzonych akcji. Chyba, że wartość bilansowa akcji w dniu umorzenia, będzie niższa od wartości nominalnej.
 5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 9

  1. Organami Spółki są:
 1. Zarząd,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 10

 1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnia kadencję.
 2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.
 3. Zarząd jest obowiązany do powiadomienia Rady Nadzorczej o ustanowieniu lub odwołaniu Prokury.
 4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
 5. Wynagrodzenie członków Zarządu bez względu na formę ich zatrudnienia ustala Rada Nadzorcza. O prawie członków Zarządu, do udziału w zyskach rocznych Spółki, decyduje Walne Zgromadzenie.

Artykuł 11

 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
 3. Tryb działania Zarządu określił Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 12

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy członek samodzielnie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 13

 1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 3. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

Artykuł 14

 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.
 2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli raz na kwartał.
 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodniu od chwili złożenia wniosku.
 6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 2 (dwu) dniowym powiadomieniem, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego powiadomienia. W celu powiadomienia dopuszczalne jest wykorzystywanie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 7. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwała podjęta w drodze głosowania pisemnego, będzie ważna tylko wówczas gdy o treści uchwały zostaną powiadomieni uprzednio wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.
 8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
 9. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym (tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefon, telefaks, poczta elektroniczna, wideokonferencja). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 10. Przy podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy poprzez złożenie w odpowiednim miejscu podpisów na jednym egzemplarzu proponowanej uchwały (egzemplarz obiegowy), bądź każdy z członków Rady Nadzorczej składa podpis na przygotowanym dla niego odrębnym egzemplarzu proponowanej uchwały (kurenda). Dopuszcza się również podejmowanie uchwał w trybie mieszanym przy łącznym wykorzystaniu obu w/w form głosowania. Uchwałę uważa się za podjętą z datą złożenia ostatniego podpisu.
 11. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy odpowiednio w formie słownej lub w formie tekstowej.
 12. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej wniosek o podjęcie uchwały oraz projekty uchwał wraz z materiałami dostarczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną. We wniosku o podjęcie uchwały powinien zostać oznaczony termin do oddawania głosów oraz opis, w jaki sposób Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż 3 (trzy) dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.
 13. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość opisanego w ust. 7 powyżej w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za czy przeciw uchwale. W braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.
 14. Przewodniczący Rady przedstawia do wiadomości członkom Rady, na najbliższym posiedzeniu Rady, wykaz uchwał podjętych przez Radę w trybie obiegowym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Artykuł 15

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
  • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  • ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członków Zarządu,
  • delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
  • zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  • wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  • wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym (obrachunkowym) równowartość w złotych polskich kwoty 150.000.00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) EURO, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
  • Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
  • zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta dokonanego przez Zarząd do zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości,
  • inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
  • wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
  • wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
  • wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązania o wartości większej niż dwa miliony EURO netto, o ile z treści umowy, która ma zostać zawarta wynika, że zobowiązania Spółki lub jej uprawnienia będą realizowane w okresie dłuższym niż 5 lat; w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytowych, udzielania i pozyskiwania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych. Obowiązek wyrażenia zgody, o którym mowa w niniejszym punkcie nie dotyczy dokonywania rozporządzeń lub zaciągania zobowiązań związanych z bieżącą działalnością operacyjną Spółki.

Artykuł 16

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art.380 Kodeksu spółek handlowych.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki.
 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 5. Rada Nadzorcza zwołując Walne Zgromadzenie winna zachować wymogi, o których mowa w ust.3.
 6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Artykuł 18

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2 zostanie złożone po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego
  Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 19

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Artykuł 20

 1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentacyjnych, co najmniej 2/3 kapitału akcyjnego, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi wyższych rygorów. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.
 2. Uchwały zapadają większością 2/3 głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.

Artykuł 21

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

Artykuł 22

  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
 3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 4. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 5. zmiana statutu Spółki,
 6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 7. podział, połączenie lub przekształcenie Spółki,
 8. rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym wyboru likwidatorów,
 9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych,
 10. wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
 11. wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej,
 12. tworzenie i rozwiązywanie funduszy celowych,
 13. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 14. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 15. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 23

 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 24

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  • kapitał zapasowy,
  • dywidendę,
  • kapitał rezerwowy,
  • inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) zysku netto, do czasu, kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
 3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
 4. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, wówczas gdy Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczek oraz ustalenie ich wysokości wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 5. Termin wypłaty dywidendy akcjonariuszom ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Zakończenie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

Ostatnia aktualizacja: 16.02.2021