Raporty

Założenie spółki celowej. Nawiązanie współpracy z Spotlight Agency sp. z o. o.

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, że Emitent objął 54 udziały w kapitale zakładowym BlueKey sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentujących 54 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2700,00 zł. Emitent wyjaśnia, że...

Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"ustawa o ofercie"_ Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o otrzymaniu w dniu 23 sierpnia 2021 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art....

Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"ustawa o ofercie"_ Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o otrzymaniu w dniu 23 sierpnia 2021 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art....

Wpis zmiany treści statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców

Zarząd Gamedust S.A. (poprzednio Inwestycje.pl) z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta oraz podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS („Sąd Rejestrowy”)...

Raport okresowy za II kwartał 2021 r.

Zarząd Gamedust SA z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2021 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Oddalenie wniosku o wpis zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), niniejszym informuje o powzięciu przez Emitenta informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu postanowienia z dnia 24 maja 2021 roku oddalającego wniosek Emitenta w przedmiocie zmiany statutu Emitenta dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego. Przyczyną odmowy...

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał roku 2021

Zarząd Inwestycje.pl SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za I kwartał roku 2021. Emitent wskazuje, że korekta wynika z zaksięgowania odpisów aktualizujących w kwocie 2.046.424,44 zł do wyników roku 2020, przez co zmianie uległo saldo otwarcia roku 2021....

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka") niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku. Przyczyną odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest przedłużający się proces wpisywania do rejestru zmian statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 8...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się godzinie 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej notariusz Beaty Rozdolskiej przy ul. Sokolnicza 5/9 we Wrocławiu. W załączeniu Zarząd Spółki...

Raport roczny za rok obrotowy 2020

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2020. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Paweł Flieger - Prezes Zarządu Załączniki: 130750-raport-roczny-2020Pobierz