Raporty

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 28.02.2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji...

Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 31 marca 2021 roku powołała pana Pawła Fliegera na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta. Rada Nadzorcza postanowiła również, że Zarząd Emitenta będzie jednoosobowy. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje życiorys zawodowy pana Pawła Fliegera.

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2021 roku pan Przemysław Spyra złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Emitenta oraz z udziału w Zarządzie Emitenta. Jako powód rezygnacji wskazano zrealizowanie celu strategicznego, jakim było doprowadzenie Emitenta do momentu, w którym...

Zbycie spółki zależnej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, że w dniu 24 marca 2021 roku Emitent zawarł _1_ umowę zbycia 100 istniejących udziałów w kapitale zakładowym Inwestycje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi _KRS: 0000885306_ oraz _2_ przedwstępną umowę zbycia 100 przyszłych udziałów w kapitale...

Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 10 z dnia 28.02.2021 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1/ Jacka Michała Kowalskiego,2/ Agnieszkę Spyra,3/ Arkadiusza Kondek,4/ Michała Pawła Minora,5/ Krzysztofa Józefa Sikorskiego.

Przeniesienie przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, że _1_ w dniu 4 marca 2021 roku Emitent objął 100 udziałów w kapitale zakładowym Inwestycje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi _KRS: 0000885306_, a _2_ w dniu 5 marca 2021 roku pokrył przedmiotowe udziały wkładem niepieniężnym...

Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 marca 2021 r. został obustronnie podpisany z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie aneks do umowy o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji serii...

Przeniesienie przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, że _1_ w dniu 4 marca 2021 roku Emitent objął 100 udziałów w kapitale zakładowym Inwestycje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi _KRS: 0000885306_, a _2_ w dniu 5 marca 2021 roku pokrył przedmiotowe udziały wkładem niepieniężnym...

Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"ustawa o ofercie"_ Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje o otrzymaniu w dniu 03.03.2021 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.02.2021

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28.02.2021 roku: 1/ Artur Błasik - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 81.500.000 - udział w głosach na WZ...