Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2012.

Załączniki:
Raport roczny za 2012 rok
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie zarządu z działalności
Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu


Załączniki: