Zarząd Inwestycje.pl SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za I kwartał roku 2021.

Emitent wskazuje, że korekta wynika z zaksięgowania odpisów aktualizujących w kwocie 2.046.424,44 zł do wyników roku 2020, przez co zmianie uległo saldo otwarcia roku 2021. Została ponadto utworzona rezerwa na badanie sprawozdania finansowego w wysokości 13.000 zł, przez co zmieniła się rezerwa na podatek dochodowy w wysokości 388.821 zł. Zmianie uległy również aktywa z tytułu odroczonego podatku (o kwotę 2.470 zł), a w efekcie aktywa te wyniosły 191.768 zł. Emitent informuje, że omówione zmiany zostały wprowadzone w wyniku rekomendacji biegłego rewidenta, w trakcie badania sprawozdanie finansowego Emitenta za rok 2020.

Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Paweł Flieger – Prezes Zarządu

Załączniki: