Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, na mocy której powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Śliwińską.

Uchwała Walnego Zgromadzenia została podjęta w związku z art. 13 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z którym w przypadku kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w miejsce członka dokooptowanego.

Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki wygląda następująco:
Arkadiusz Kondek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Spyra – Członek Rady Nadzorczej
Michał Minor – Członek Rady Nadzorczej
Jacek M. Kowalski – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Śliwińska – Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys Pani Katarzyny Śliwińskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu
  • Tomasz Krawczyk – Członek Zarządu


Załączniki: