Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 maja 2017 r. na mocy podjętych uchwał dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W związku z rezygnacją Pana Rafała Tomkowicza z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o której Emitent informował raportem 6/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku, powołano z dniem 9 maja 2017 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Kondka.

W związku z rezygnacją Pana Konrada Piechoty z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o której Emitent informował raportem 12/2016 z dnia 17 października 2016 roku, powołano do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Spyrę.

W związku z rezygnacją Pana Rafała Bluma z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o której Emitent informował raportem 10/2016 z dnia 1 września 2016 roku, powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka M. Kowalskiego.

Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki wygląda następująco:
Arkadiusz Kondek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Ilski – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Spyra – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Smagała – Członek Rady Nadzorczej
Jacek M. Kowalski – Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu


Załączniki: