Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że odstąpił od sporządzania prognoz finansowych, o których mowa w zasadzie nr 3 pkt 3.8. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Spółka odstąpiła od stosowania praktyki określonej w zasadzie nr 3 pkt 3.8. (opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje)). Zmiana spowodowana jest faktem, iż Spółka działa w bardzo dynamicznie rozwijającej się branży, dodatkowo przyjęcie nowej strategii rozwoju generuje szereg czynników, które są trudne do przewidzenia, takie jak np. popyt na nowe usługi. W związku z powyższym w ocenie Zarządu Emitenta nie jest możliwe wystarczająco precyzyjne określenie szacunków wyników finansowych Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu