Zarząd Inwestycje.pl S.A. (?Spółka?) informuje, że otrzymał od Beyond Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, akcjonariusza Spółki dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. uchwał w sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect akcji serii D.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nowy porządek uwzględniający żądanie ww. akcjonariusza (dodatkowe punkty porządku obrad: pkt 11-13) jest następujący:

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D, dematerializację akcji serii D oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie.
14. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał razem z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu


Załączniki: