Zarząd Inwestycje.pl S.A., („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS („Sąd Rejestrowy”) z dnia 12.10.2020 roku.

Sąd Rejestrowy wpisał zmiany statutu Spółki dokonane uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2020 roku oraz oświadczeniem zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki z dnia 27.08.2020 roku.

W związku z powyższym Emitent wskazuje, że obecnie wysokość kapitału zakładowego wynosi 11.328.743,70 zł i dzieli się na 113.287.437 akcji wszystkich emisji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
a) 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000,
b) 603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840,
c) 759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247,
d) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000,
e) 5.424.350 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru E 0.000.001 do E 5424350.

Zestawienie zmian wraz z ujednoliconym tekstem jednolitym statutu Emitenta, załączone zostaje do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu


Załączniki: