Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „ustawa o ofercie” Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o otrzymaniu w dniu 21 lipca 2020 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od akcjonariusza Inwestorzy.TV S.A. z siedzibą w Łodzi.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki: