Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”ustawa o ofercie”_ Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o otrzymaniu w dniu 23 sierpnia 2021 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od pana Artura Błasika.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: