Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_, zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14.08.2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, przekazaną do wiadomości publicznej raportem bieżącym EBI nr 15/2020 z dnia 15.08.2020 roku, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku oraz treści opublikowanego Regulaminu skupu akcji własnych, informuje o dokonaniu zmian w treści Regulaminu skupu akcji własnych.

Zarząd Emitenta informuje, że zmiany Regulaminu skupu akcji własnych dotyczą _1_ zapisów zawierających odniesienie również do akcji zdematerializowanych _dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect_, _2_ terminów dokonywania poszczególnych czynności w ramach skupu akcji własnych oraz _3_ doprecyzowania sposobu uiszczenia zapłaty w ramach programu skupu akcji własnych.

Treść jednolita Regulaminu skupu akcji własnych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych zostanie opublikowane w dniu 05.09.2020 r. w ramach oddzielnego raportu ESPI.

Załączniki: