Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że w dniu 23.04.2014 r. dokonał zbycia wszystkich posiadanych akcji Nettle S.A. w ilości 14.970 sztuk, o nabyciu których informował w raporcie 15/2011.

Zarząd Emitenta informuje, że wartość sprzedanych akcji nie spełnia kryteriów aktywów o istotnej wartości, ale stanowi istotną informację, związaną z realizacją aktualnej strategii, która przewiduje skupienie się na działalności związanej z rozwojem grupy portali internetowych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu