Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 03.07.2013 r. dokonał zbycia posiadanych 295.000 (dwustu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Merit Invest, po cenie sprzedaży równej 2 zł (dwa złote) za jedną akcję, tj. o łącznej cenie 590.000 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Po dokonaniu transakcji Spółka nie posiada już żadnych akcji Merit Invest S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że sprzedaż posiadanych akcji związana jest z realizacją przez Zarząd strategii, która przewiduje skupienie się na działalności związanej z rozwojem grupy portali internetowych.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu