Zarząd Inwestycje.pl SA „Emitent” informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR od Pana Dariusza Ilskiego. Zakres informacji zawartych w zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu. Zawiadomienie nie zawiera podpisu Pana Ilskiego.

Załączniki: