Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej zwanej Spółką_ informuje, iż w dniu 21 października 2020 r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki, których łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o zmianie o zmianie liczby akcji posiadanych przez przedmiotowe porozumienie.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego zawiadomienia.

Załączniki: