Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej zwanej Spółką informuje, iż w dniu 23 października 2020 r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki, których łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dalej zwane Porozumieniem, zawiadomienie o rozwiązaniu w dniu 19 października 2020 roku Porozumienia.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego zawiadomienia.

Załączniki: