Zarząd Inwestycje.pl S.A., w nawiązaniu do raportu 8/2011 dotyczącego negocjacji w sprawie zakupu portalu internetowego, informuje, że w dniu 31 maja 2011 roku zawarta została umowa warunkowa zakupu 100,00% udziałów w Wynajem.pl sp. z o.o., właściciela portalu www.wynajem.pl.

Zawarcie umowy warunkowej jest związane z pomyślnym wynikiem procesu due diligence oraz wstępnym uzgodnieniem warunków cenowych i inwestycyjnych dotyczących przedmiotowego portalu. Wstępna wartość transakcji wyniesie ok. 1,5 mln zł i składać się na nią będzie zapłata za 100,00% udziałów w spółce Wynajem.pl sp. z o.o. oraz kwota przeznaczona na dokapitalizowanie spółki i rozwój portalu oraz jego funkcjonalności.

Z uwagi na znaczną wartość transakcji oraz w celu umożliwienia szybkiej i sprawnej realizacji założonych celów strategicznych, Zarząd Spółki rekomendować będzie podczas najbliższych obrad Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Inwestycje.pl S.A. Środki pozyskane z emisji nowych akcji przeznaczone zostaną na zrealizowanie przejęcia wyżej wskazanego portalu oraz na kolejne potencjalne akwizycje.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu