Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji serii E Emitenta do obrotu na ASO NewConnect. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu