W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 13/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 20/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku, Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, że powziął wiadomość, że w dniu 19 października 2020 roku zawarte zostało porozumienie ws. rozwiązania umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 13 sierpnia 2018 roku pomiędzy _1_ Książek Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, _2_ inwestorzy.tv S.A. z siedzibą w Łodzi, _3_ Artur Błasik i _4_ Tomasz Krawczyk.

Emitent przypomina, że przywołana powyżej umowa inwestycyjna z dnia 13 sierpnia 2018 roku została zawarta celem uregulowania praw i obowiązków stron tejże umowy inwestycyjnej związanych z ich inwestycją w akcje Emitenta i dotyczyła m.in. współdziałania stron przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz przy prowadzeniu działań zmierzających do połączenia Emitenta z inwestorzy.tv S.A. z siedzibą w Łodzi.

Emitent informuję, że w porozumieniu z dnia 19 października 2020 roku, o którym mowa na wstępie, strony postanowiły rozwiązać przywołaną powyżej umowę inwestycyjną z dnia 13 sierpnia 2018 roku, co oznacza, że na skutek zawarcia tegoż porozumienia wygasły wszelkie prawa i obowiązki stron wynikające z przedmiotowej umowy inwestycyjnej. Ponadto strony zrzekły się wszelkich roszczeń mających źródło w tejże umowie inwestycyjnej.

Emitent wskazuje, że rozwiązanie przywołanej powyżej umowy inwestycyjnej z dnia 13 sierpnia 2018 roku oznacza w szczególności, ale nie wyłącznie, rezygnację stron tej umowy inwestycyjnej z prowadzenia wspólnych działań zmierzających do połączenia Emitenta z inwestorzy.tv S.A. z siedzibą w Łodzi. W ocenie Emitenta, połączenie takie nie dojdzie więc do skutku.