W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2020 z dnia 27 października 2020 roku, Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, że w dniu 27 października Emitent zawarł list intencyjny z GameDust sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu „GameDust” oraz z wspólnikami GameDust.

Przedmiotem listu intencyjnego jest uregulowanie sposobu prowadzenia działań zmierzających do przeprowadzenia wymiany udziałów GameDust na akcje Emitenta, w wyniku której Emitent przejmie w zamian za własne akcje udziały reprezentujące 100 proc. sto procent kapitału zakładowego GameDust.

Strony listu intencyjnego planują, że wymiana udziałów GameDust na akcje Emitenta nastąpi w terminie do dnia 14 grudnia 2020 roku, m.in. po wcześniejszym dokonaniu badania stanu obu podmiotów due diligence oraz po sporządzeniu i zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta wyceny GameDust.

Emitent wskazuje, że zawarcie listu intencyjnego służy realizacji przyjętego planu zmiany przedmiotu działalności Emitenta, przy czym ostateczną decyzję w powyższym zakresie podejmować będą akcjonariusze Emitenta na Walnym Zgromadzeniu, zwołanym w tym celu przez Zarząd Emitenta. Zarząd Emitenta wskazuje, że planowane nabycie udziałów GameDust zapewni Emitentowi pozyskanie nabycie aktywów oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu gier wideo i tym samym umożliwi Emitentowi rozpoczęcie działalności polegającej na tworzeniu gier wideo.