Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 8 lutego 2011 roku powziął informację o zawarciu przez Spółkę aneksu do umowy z jedną z czołowych agencji reklamowych w Polsce specjalizującą się w reklamie internetowej. Na mocy przedmiotowego aneksu Strony ustaliły warunki współpracy na okres od 1 lutego 2011 roku do 31 stycznia 2013 roku.
Zgodnie z warunkami umowy Emitentowi przysługuje minimalne wynagrodzenie w wysokości 40.000,00 zł netto miesięcznie, co daje w okresie obowiązywania umowy łączną kwotę 960.000,00 zł.
W przypadku osiągnięcia przez witryny wchodzące w skład grupy Inwestycje.pl liczby odsłon określonej w umowie, Spółce przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie. W opinii Zarządu osiągnięcie określonego w umowie progu jest bardzo prawdopodobne, w związku z czym od połowy 2011 roku oczekiwane jest osiąganie przez Spółkę przychodów o zwiększonej wartości.
Warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają istotnie od warunków charakterystycznych i powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Przedmiotowa umowa została uznana za znaczącą z uwagi na jej przewidywaną wartość w okresie dwuletnim, jak również stanowi ona jeden z kluczowych elementów realizacji strategii rozwoju Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu