Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 z dnia 28.02.2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 28.02.2021 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 06.05.2021 roku.

2) Data przydziału akcji:

Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

106.986.153 (sto sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii G.

4) Liczba akcji serii G objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

– Suma objętych akcji serii G:
106.986.153 (sto sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii G.

– Poziom objęcia emisji akcji serii G:
100% (sto procent)

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

0,56 zł (pięćdziesiąt sześć groszy)

7) Sposób opłacenia objętych akcji:

Wszystkie akcje serii G zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 237 udziałów w spółce pod firmą Gamedust sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii G zostały objęte przez 11 (jedenaście) podmiotów: 10 (dziesięć) osób fizycznych i 1 (jedną) osobę prawną.

9a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze, jednocześnie nie dokonywano przydziału akcji.

2 spośród 11 podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu., tj.:.

1. Paweł Flieger, Prezes Zarządu Emitenta, objął 53.718.788 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
2. Wojciech Szczęsny, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, objął 3.159.928 akcji zwykłych na okaziciela serii G;

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci.

11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000 zł zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy zł;
d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

– – –

Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

———————————————————————————————————————————–

Podstawa Prawna
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Paweł Flieger – Prezes Zarządu