Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 z dnia 20.04.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 21.04.2020 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 20.07.2020 roku.

2) Data przydziału akcji:

Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii E.

4) Liczba akcji serii E objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

– Suma objętych akcji serii E:

5.424.350 (pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

– Poziom objęcia emisji akcji serii E:

27,12% (dwadzieścia siedem i dwanaście dziesiątych procent)

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

0,10 zł (dziesięć groszy).

7) Sposób opłacenia objętych akcji:

Akcje serii E zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze, jednocześnie nie dokonywano przydziału akcji.

Jedną z osób obejmujących akcje serii E był prezes zarządu Inwestorzy.TV S.A., większościowego akcjonariusza Emitenta.

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii E zostały objęte przez 4 (cztery) podmioty: 1 (jedną) osobę prawną i 3 (trzy) osoby fizyczne.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;

d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Podstawa Prawna
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu