Zarząd Inwestycje.pl S.A. (?Spółka?) informuje o zakończeniu emisji akcji serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2015 r. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
– data rozpoczęcia subskrypcji – 3 sierpnia 2015 r.
– data zakończenia subskrypcji – 28 sierpnia 2015 r.
2) Data przydziału akcji: Umowy objęcia akcji zostały zawarte do dnia 28 sierpnia 2015 roku.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Nie wystąpiła.
5) Liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100.000.000 (sto milionów)
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0.10 zł
7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 4 podmioty.
8) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4 podmioty.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wynoszą 57.500,00 zł w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0 zł,
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł
– koszty promocji oferty: 0 zł.
– koszty opłat administracyjnych, opłat notarialnych, podatków i innych ? ok 57.500,00 zł.
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii D i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Emisja akcji serii D przyczyniła się do przejęcia kontroli nad podmiotem z branży finansowej, stosownie do celu emisji akcji, dzięki czemu możliwy będzie dalszy dynamiczny rozwój działalności Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu