W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku, Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, że zakończył się proces przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku dokonania przeglądu opcji strategicznych, podjął decyzję o zaproponowaniu akcjonariuszom zmiany przedmiotu działalności Emitenta i rozpoczęciu działalności polegającej na tworzeniu gier wideo. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął jednocześnie decyzję o rozpoczęciu prowadzenia negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków pozyskania nabycia aktywów oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu gier wideo. Zarząd Emitenta zakłada, że po zakończeniu tych negocjacji zaproponuje akcjonariuszom dokonanie zmiany przedmiotu działalności Emitenta oraz zawarcie umowy lub umów mających na celu nabycie tych nowych aktywów i kompetencji oraz zbycie obecnie posiadanego przedsiębiorstwa Emitenta w tym wszystkich aktywów służących do prowadzenia obecnej działalności.

W efekcie dokonanego przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta uważa, że zmiana przedmiotu działalności Emitenta jest rozwiązaniem optymalnym w obecnej sytuacji Emitenta i może przyczynić się do zwiększania wartości Emitenta oraz tym samym zwiększania wartości akcji Emitenta. Zarząd Emitenta doszedł do takiego przekonania także w wyniku ustalenia, że pozyskanie inwestora, który dofinansuje bieżącą działalność Emitenta i tym samym zapewni utrzymanie prowadzonej dotychczas działalności, może być bardzo utrudnione w związku z obecną niepewnością gospodarczą.

Emitent będzie informował o wyniku prowadzonych negocjacji i efektach podejmowanych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie raportów bieżących.