Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Emitent ) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2019 roku, do Emitenta wpłynęło wypowiedzenie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez IPO Doradztwo Kapitałowe SA z siedzibą w Warszawie, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. Umowa zostanie rozwiązana z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem na dzień 22 stycznia 2020 r.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu