W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 z dnia 5 września 2020 roku, Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, że w ramach Programu Skup Akcji Własnych Emitenta, w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, ogłoszone w dniu 5 września 2020 roku, Emitent otrzymał ofertę sprzedaży akcji od 1 podmiotu.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z opublikowanymi zasadami skupu akcji własnych, w ramach Programu Skup Akcji Własnych Emitent nabył łącznie 75.000.000 akcji własnych na okaziciela serii D od 1 zbywcy, w zamian za cenę w wysokości 13,36 gr za każdą poszczególną akcję, to jest w zamian za łączną cenę w wysokości 10.020.000 zł. Cena została zapłacona poprzez wydanie zbywcy akcji przez Emitenta weksla własnego wystawionego przez inwestorzy.tv S.A. z siedzibą w Łodzi _nr KRS 0000404782_ na kwotę 10.050.000 zł z obowiązkiem zwrotu Emitentowi różnicy w kwocie 30.000 zł w gotówce. W efekcie cena została zapłacona w całości i Emitent nie posiada jakichkolwiek zobowiązań z tytułu nabycia akcji własnych. Zawarcie umowy nabycia akcji własnych nastąpiło w dniu 10 września 2020 roku, przy czym przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu 11 września 2020 roku, po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta wyznaczonego na ten dzień.

Emitent informuje, że nabyte zostały akcje nienotowane na rynku NewConnect, a nabycie nastąpiło na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zarząd Emitenta informuję, że po dokonaniu powyższej transakcji Emitent posiada łącznie 75.000.000 akcji własnych, reprezentujących 69,53 proc. kapitału zakładowego Emitenta. W najbliższych dniach Emitent przystąpi do działań formalnych mających na celu doprowadzenie do umorzenia wszystkich nabytych akcji i ich wykreślenia z KRS w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Emitenta.