W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 28 października 2020 roku oraz do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku, Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść wyceny wartości godziwej Gamedust sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _”Gamedust”_ na dzień 1 grudnia 2020 roku, sporządzonej przez biegłego rewidenta.

Wycena, o której mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta wskazuje, że zgodnie z przedmiotową wyceną wartość godziwa udziałów Gamedust, które zamierza nabyć Emitent, wynosi 59.912.249 zł za wszystkie udziały i 252.794,30 zł za 1 udział.

Załączniki: