Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 14 września 2011 roku otrzymał uchwałę nr 1187/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 września 2011 roku, na mocy której wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące instrumenty finansowe Spółki:

7.863.087 jednostkowych praw poboru akcji serii D,
do 2.000.000 praw do akcji serii D,
do 2.000.000 akcji serii D.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu