Zarząd Gamedust S.A. (poprzednio Inwestycje.pl) z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta oraz podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS („Sąd Rejestrowy”) z dnia 13.08.2021 roku.

Sąd Rejestrowy wpisał zmiany statutu Spółki dokonane uchwałą nr 2 oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F i serii G.

W związku z powyższym Emitent wskazuje, że obecnie wysokość kapitału zakładowego wynosi 23.444.859,00 zł i dzieli się na 234.448.590 akcji wszystkich emisji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz,
b) 603.840 (sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840
c) 759.247 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247
d) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000
e) 5.424.350 (pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru E 0.000.001 do E 5424350.
f) 14.175.000 (czternaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numer F 0.000.001 do F 14.175.000.
g) 106.986.153 (sto sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii G o numerach od numeru G 0.000.001 do G 106.986.153.

Zestawienie zmian wraz z ujednoliconym tekstem statutu Emitenta, załączone zostaje do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Paweł Flieger – Prezes Zarządu

Załączniki: