Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm. („Ustawa Zmieniająca”), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 pod adresem biura zarządu Emitenta tj. ul. Romana Dmowskiego nr 7, 50-203 Wrocław.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.

Niniejsze wezwanie jest jednym z wymaganych przepisami zawartymi w Ustawie Zmieniającej.

Podstawa prawna:
Inne uregulowanie – art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu