Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r. na mocy podjętych uchwał dokonało zmiany treści Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 7 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.786.308,70 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), i dzieli się na nie więcej niż 107.863.087 (słownie: sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w tym:
a) 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz,
b) 603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840
c) 759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247
d) nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000 ?

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać nowy art. 7A Statutu o następującym brzmieniu:
?Artykuł 7A
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 589.731,50 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 5.897.315 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne, a za zgodą Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 1 grudnia 2016 roku
4. Zarząd upoważniony jest do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,
b) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,
c) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
d) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.
5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:
a) dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;
b) ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.?

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 11 oraz art. 15 Statutu.

Artykuł 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

? 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określił Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.?

Artykuł 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

? 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
4. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
5. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
6. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członków Zarządu,
7. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
8. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
9. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
10. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym (obrachunkowym) równowartość w złotych polskich kwoty 150.000.00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) EURO, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
11. Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
12. zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta dokonanego przez Zarząd do zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości,
13. inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
14. wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
15. wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
16. wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązania o wartości większej niż dwa miliony EURO netto, o ile z treści umowy, która ma zostać zawarta wynika, że zobowiązania Spółki lub jej uprawnienia będą realizowane w okresie dłuższym niż 5 lat; w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytowych, udzielania i pozyskiwania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych. Obowiązek wyrażenia zgody, o którym mowa w niniejszym punkcie nie dotyczy dokonywania rozporządzeń lub zaciągania zobowiązań związanych z bieżącą działalnością operacyjną Spółki.?

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a w związku z § 4 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu