Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 lipca 2012 r. na mocy podjętej uchwały nr 17 dokonało zmiany treści statutu Spółki. Zmianie uległ artykuł 12.

Dotychczasowe brzmienie artykułu 12. statutu Spółki:
„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest Prezes Zarządu samodzielnie lub inny Członek Zarządu łącznie z Prezesem lub inny Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Aktualne brzmienie artykułu 12. statutu Spółki:
„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy
członek zarządu samodzielnie.”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt) 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu