Zarząd Inwestycje.pl SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu
  • Tomasz Krawczyk – Członek Zarządu


Załączniki: