Zarząd Inwestycje.pl SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2020 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2020 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu