Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie oraz art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie informuje, że w dniu 4 września 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Grzegorza Czapli o transakcji na akcjach Inwestycje.pl S.A. oraz przekroczeniu przez Pana Grzegorza Czaplę progu 5% ogólnej liczby głosów oraz osiągnięciu przez podmiot kontrolowany przez Pana Grzegorza Czaplę progu 5% ogólnej liczby głosów.
Przedmiotowe zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: