Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do informacji, zawartej w raporcie rocznym Emitenta za rok 2019, opublikowanym w raporcie EBI nr 11/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku, o wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, prezentuje poniżej stanowisko na temat zastrzeżeń sformułowanych przez biegłego rewidenta.

Zarząd Emitenta wskazuje, że biegły rewident sformułował zastrzeżenia do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019. Zastrzeżenia dotyczyły:
1/ Weksla na kwotę 10.050.000 zł, wystawionego w dniu 7 sierpnia 2018 roku z terminem wykupu przypadającym na rok 2023, posiadanego przez Emitenta i ujętego w pozycji inwestycje długoterminowe – inne długoterminowe aktywa finansowe. Weksel ten stanowił należność z tytułu sprzedaży akcji TNN Finance S.A. Co do tego weksla Emitent (1) nie przedstawił biegłemu rewidentowi dokumentów wskazujących na możliwości finansowe wykupu tego weksla przez jego wystawcę, jak również (2) nie posiadał zabezpieczeń dla spłaty tego weksla.
2/ Należności Emitenta w stosunku do Cumpleano Limited z siedzibą na Cyprze o wartości 2.659 tys. zł. W tym wypadku zastrzeżenie wynikało z faktu, że biegły rewident nie otrzymał sprawozdania finansowego dłużnika, tj. Cumpleano Limited z siedzibą na Cyprze, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku i wobec powyższego nie był w stanie jednoznacznie potwierdzić czy dłużnik ten posiada pełną zdolność do uregulowania ciążących na nim zobowiązań względem Emitenta.

Biegły rewident zwrócił uwagę, że w przypadku braku spłaty powyższych kwot kapitał własny Emitent uległby zmniejszeniu o kwotę 12.709 tys. zł, co powodowałoby zagrożenie dla kontynuacji działalności Emitenta.

Biegły rewident zwrócił ponadto uwagę, że (1) w roku 2019 Emitent wygenerował stratę w kwocie 492.693,68 zł, (2) sprzedaż uległa zmniejszeniu o 90 proc. oraz (3) wystąpiły trudności płatnicze po stronie Emitenta.

ad. 1 powyżej

Zarząd Emitenta wskazuje, że w jego ocenie zastrzeżenie dotyczące weksla na kwotę 10.050.000 zł nie miało wpływu na roczne sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2019, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe. Jak wskazał biegły rewident, zastrzeżenie dotyczyło niepewności co do spłaty przedmiotowego weksla w przyszłości, co mogłoby mieć ewentualnie wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta, a nawet spowodować zagrożenie dla kontynuacji działalności Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że przedmiotowy weksel na kwotę 10.050.000 zł został wykorzystany przez Emitenta do rozliczenia ceny nabycia 75.000.000 akcji własnych Emitenta w ramach Programu Skup Akcji Własnych, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 16/2020 z dnia 12 września 2020 roku. W związku z powyższym, w chwili obecnej Emitent nie jest już posiadaczem przedmiotowego weksla, a tym samym upadła podstawa dla omawianego zastrzeżenia, sformułowanego przez biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019.

ad. 2 powyżej

Zarząd Emitenta wskazuje, że w jego ocenie zastrzeżenie dotyczące należności Emitenta w stosunku do Cumpleano Limited z siedzibą na Cyprze o wartości 2.659 tys. zł nie miało wpływu na roczne sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2019, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe. Jak wskazał biegły rewident, zastrzeżenie dotyczyło niepewności co do spłaty przedmiotowej należności w przyszłości, co mogłoby mieć ewentualnie wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta, a nawet spowodować zagrożenie dla kontynuacji działalności Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że o ile przedmiotowa należność nie zostanie w całości spłacona w roku 2020, podejmie wszelkie niezbędne działania, aby na potrzeby badania sprawozdania finansowego za rok 2020 uzyskać z wyprzedzeniem sprawozdanie finansowe dłużnika, tj. Cumpleano Limited z siedzibą na Cyprze, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku i ewentualnie inne niezbędne dokumenty finansowe dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika.

Zarząd Emitenta wskazuje, że poruszone przez biegłego rewidenta okoliczności, to jest (1) wygenerowanie przez Emitenta w roku 2019 straty w kwocie 492.693,68 zł, (2) zmniejszenie sprzedaży o 90 proc. oraz (3) występowanie trudności płatniczych po stronie Emitenta, zostały wzięte pod uwagę przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych (raport bieżący ESPI nr 11/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku) i następnie o zaproponowaniu akcjonariuszom zmiany przedmiotu działalności Emitenta i rozpoczęciu działalności polegającej na tworzeniu gier wideo (raport bieżący ESPI nr 23/2020 z dnia 27 października 2020 roku).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje ponadto podjętą w dniu 3 listopada 2020 roku uchwałę Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że termin publikacji niniejszego raportu wynika z konieczności udzielenia członkom Rady Nadzorczej wyjaśnień co do zastrzeżeń sformułowanych przez biegłego rewidenta, a także z czasu koniecznego członkom Rady Nadzorczej na wypracowanie opinii w tym zakresie. Zarząd Emitenta wskazuje, że w chwili publikacji raportu rocznego Zarząd nie miał technicznej możliwości uzyskania opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń do opinii sformułowanych przez biegłego rewidenta z uwagi na zbyt krótki czas pomiędzy datą wydania opinii przez biegłego rewidenta a datą publikacji raportu rocznego. Ponadto na czas niezbędny do przygotowania i publikacji niniejszego raportu wpływ miały utrudnienia logistyczne i organizacyjne związane ze skutkami pandemii koronawirusa COVID-19.

Podstawa prawna: §5 ust. 6.1 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu


Załączniki: