W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku, Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 7 sierpnia 2018 r. w Warszawie została zawarta Umowa Sprzedaży Akcji stanowiących 74,3% udziału w kapitale zakładowym “TNN Finance” S.A.

Sprzedaż dotyczyła pakietu 17.980.536 akcji spółki “TNN Finance” S.A. stanowiących 74,3% jej kapitału zakładowego i 74,3% i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Akcje zostały zbyte za kwotę 10,05 mln zł. Po przeprowadzeniu transakcji Emitent nie posiada akcji spółki “TNN Finance” S.A..

Akcje “TNN Finance” S.A. zostały nabyte 9 września 2015 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI 15/2015 za kwotę 10,00 mln zł.

Zarząd podjął decyzję o sprzedaży przedmiotowych akcji z uwagi na skupienie działalności Emitenta w kierunku rozwoju portali internetowych oraz telewizji, o czym informował w raporcie nr 13/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu