Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 23 sierpnia 2012 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 sierpnia 2012 r. dotyczące zarejestrowania zmiany w składzie Zarządu Emitenta (o której informowano w raporcie 11/2012), zarejestrowania zmian w składzie Rady Nadzorczej (raport 18/2012) oraz zarejestrowania zmian w statucie Spółki (raport 19/2012). Zmiany statutu dotyczyły artykułu 12.

Dotychczasowe brzmienie artykułu 12. statutu Spółki:
„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest Prezes Zarządu samodzielnie lub inny Członek Zarządu łącznie z Prezesem lub inny Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Aktualne brzmienie artykułu 12. statutu Spółki:
„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.”

Tekst jednolity statutu Spółki znajduje się na stronie Emitenta: www.spolka.inwestycje.pl w zakładce „Ład korporacyjny”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Rafał Blum – Członek Zarządu