Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 27 października 2015 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania zmian w statucie Spółki. Zmiany statutu dotyczyły artykułu 11 i 15.

Artykuł 11 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

? 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określił Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.?

Artykuł 15 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

? 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
4. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
5. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
6. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członków Zarządu,
7. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
8. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
9. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
10. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym (obrachunkowym) równowartość w złotych polskich kwoty 150.000.00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) EURO, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
11. Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
12. zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta dokonanego przez Zarząd do zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości,
13. inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
14. wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
15. wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
16. wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązania o wartości większej niż dwa miliony EURO netto, o ile z treści umowy, która ma zostać zawarta wynika, że zobowiązania Spółki lub jej uprawnienia będą realizowane w okresie dłuższym niż 5 lat; w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytowych, udzielania i pozyskiwania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych. Obowiązek wyrażenia zgody, o którym mowa w niniejszym punkcie nie dotyczy dokonywania rozporządzeń lub zaciągania zobowiązań związanych z bieżącą działalnością operacyjną Spółki.?

Tekst jednolity statutu Spółki znajduje się na stronie Emitenta: spolka.inwestycje.pl w zakładce ?Ład korporacyjny? oraz stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu


Załączniki: