Zarząd Inwestycje.pl SA „Spółka” informuje, iż w dniu 12.12.2016 powziął informację o zarejestrowaniu w rumuńskim rejestrze przedsiębiorców spółki pod firmą VALUEPOINT S.A. „VALUEPOINT”.

Kapitał zakładowy spółki VALUEPOINT S.A. wynosi 550.000 RON i dzieli się na 5500 akcji, o nominale 100 RON każda. Spółka za pośrednictwem TNN Finance S.A. spółka zależna posiada 60% udziału w kapitale zakładowym.

Z początkiem 2017 roku VALUEPOINT rozpocznie działalność operacyjną w zakresie elektronicznej wymiany walut w Rumunii. Kraj ten został wybrany z uwagi na sprzyjające uwarunkowania rynkowe, w tym przede wszystkim duży stopień migracji ludności do krajów UE oraz niskie nasycenie usługami elektronicznej wymiany walut.

Kolejnym celem spółki będzie uruchomienie serwisu wymiany walut w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2017-2021. Inwestycje zagraniczne w rozwijających się krajach środkowoeuropejskich gdzie zostanie przeniesiony, dostosowany i wprowadzony dotychczasowy model sprzedaży, pozwolą na dywersyfikację źródeł przychodów Grupy w najbliższych latach. Sprawdzony model biznesowy oraz dotychczasowe doświadczenie pozwolą Grupie Inwestycje.pl zbudować silną pozycję na rynkach objętych ekspansją.

Powyższe zdarzenie wpisuje się w realizację strategii rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Inwestycje.pl, o której Spółka informowała raportem EBI nr 17/2015 z dnia 29.09.2015 r.

Informacja została uznana przez Zarząd Inwestycje.pl S.A. za istotną z powodu strategicznego znaczenia uruchomienia zagranicznych struktur dla rozwoju oferty w segmencie elektronicznej wymiany walut.